§5.3 Overlegorganen

De SER

De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over hun beleid op sociaal-economisch gebied. In de SER zitten kroonleden, ondernemers en werknemers.

De kroonleden worden benoemd door de overheid en zijn experts op hun gebied. Dit zijn bijvoorbeeld hoogleraren, directieleden van een bank, of voormalig ministers. Daarnaast zitten er vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in de adviesraad. Zoals je waarschijnlijk ook wel kunt bedenken zijn de belangen van deze leden niet vanzelfsprekend hetzelfde. Een werkgever wil vaak iets anders dan een werknemer als we kijken naar werkomstandigheden en voorwaarden in een contract. Wanneer de SER dus een eenduidig advies uitbrengt, weegt dit best heel zwaar in het besluit dat het parlement hierover moet nemen.

Op de site van de SER kun je publicaties vinden waarin ze hun advies geven, maar ook wie er momenteel in de raad zitten en wat de taken zijn.

De WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) geeft de regering wetenschappelijk informatie over ontwikkelingen in de samenleving op langere termijn. Ze zijn een soort onafhankelijke denktank en is beter te beschrijven als een adviesorgaan, dan een overlegorgaan.

De WRR valt onder het ministerie van Algemene Zaken. De adviezen die ze geven vallen niet onder een bepaalde sector, maar zijn juist allesoverstijgend. Ze richten zich op de richting van het overheidsbeleid op de langere termijn.

Bij de titel denktank die de WRR net kreeg denk je misschien dat de onderzoekers alleen maar binnen zitten en nadenken. Dat is niet het geval.  Naast desktoponderzoek, doen ze ook onderzoek in het veld, dus in de samenleving.

terug naar hoofdstuk 5naar uitvindingen (§5.4)